Právní služby - Znalectvi


Ořechová 790
379 01 Třeboň
Czech republic

mobil: 777 152 675

info@znalectvi.net
www.znalectvi.netMgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Mgr. Zdeněk Hrabal, MBA
PRÁVNÍ A ZNALECKÁ KANCELÁŘ
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Právní služby


Právní služby


Jednotliví pracovníci naší kanceláře se zaměřují zejména na níže uvedené obory práva:

1.   Občanské právo
2.   Právo obchodních korporací
3.   Obchodně závazkové vztahy
4.   Insolvenční právo
5.   Právo cenných papírů
6.   Pracovní právo
7.   Finanční právo
8.   Právo informačních technologií
9.   Absolutní majetkové právo
10.  Relativní majetkové právo
11.  Soudní a mimosoudní řízení
Soudní a mimosoudní řízení

Naše kancelář zajišťuje právní služby klientům při:

 • zastupování před obecnými soudy ČR,
 • zastupování před soudy ve správním soudnictví,
 • zastupování před Ústavním soudem ČR,
 • zastupování před rozhodčími soudy,
 • komplexní právní poradenství ve sporné agendě,
 • zpracování rozbor a analýz postavení klientů ve sporu
Právo informačních technologií

Právní poradenství v oblasti IT vyžadují jak komplexní znalost celého právního řádu a zkušenosti s ochranou autorských práv, tak i znalost informačních technologií jako takových. Zákonná úprava je totiž tvořena celou řadou pramenů práva.

 • právní ošetření vývoje software a hardware,
 • ochranu autorského práva,
 • zastupování v licenčním řízení,
 • zastupování v autorských sporech,
 • ochranu, patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek a know-how,
 • právní otázky týkající se internetu a internetových domén.
Finanční právo

Naše kancelář nabízí právní služby i  v oblast finančního práva:

 • cenné papíry a deriváty,
 • bankovní právo,
 • burzovní právo,
 • právo kolektivního investování,
 • finanční deriváty,
 • pojišťovnické právo
Pracovní právo

Pracovní právo představuje samostatnou oblast práva, která je upravena především základním  zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Další předpisy upravující oblast pracovního práva jsou např. zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce, zákon o mzdě, zákon o platu, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o nemocenském pojištění apod. Pracovní právo tak představuje komplexní soubor pravidel upravujících pracovněprávní vztahy, které vznikají při výkonu závislé činnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

 • pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • smlouvy pro vedoucí zaměstnance,
 • změna a ukončení pracovního poměru,
 • zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech, příprava žalob a podání,
 • ochrana práv zaměstnanců.
Právo cenných papírů

Cenný papír je spojením dvou základních znaků, práva a listiny, v níž je právo inkorporováno, neboli vtěleno. Právní teorie za cenné papíry označuje listiny, se kterými je právo spjato takovým způsobem, že bez nich nemůže být uplatněno. V tom je ukryta podstata cenných papírů, když právo, které bylo do nich inkorporováno, je možné uplatnit pouze předložením"listiny.

 • vydávání a emitování cenných papírů (akcie, dluhopisy, podílové listy, směnky, šeky), práva kolektivního investování, investičních společností a fondů,
 • poradenství investorům a obchodníkům s cennými papíry,
 • daňových otázek při nákupu a prodeji cenných papírů.
 • směnečného a šekového práva,
 • smlouvy o převodu, koupi, zástavě a úschově cenných papírů,
Insolvenční právo

Insolvenční řízení je zvláštní soudní řízení, jehož předmětem je projednání úpadku dlužníka. Samotné řízení je druhem občanského soudního řízení a projednává se tak před obecnými soudy ČR. Jeho zvláštnosti je, že v sobě zahrnuje jak prvky řízení nalézacího, tak vykonávacího. To v praxi znamená, že pohledávka, která je předmětem insolvenčního řízení, bude předmětem jak projednávání o její pravosti a splatnosti, tak bude předmětem výkonu rozhodnutí. Charakteristikou tohoto řízení je především mnohost přihlášených splatných pohledávek, které není dlužník schopen či ochoten zaplatit.  

 • právní rozbor a přípravu insolvenčního návrhu,
 • přihlášení pohledávek v insolvenčním řízení,
 • právní zastoupení ve věřitelských orgánech dlužníka,
 • právní zastoupení ve všech sporech vyvolaných v souvislosti s insolvenčním řízením.
 • právní poradenství ohledně možných řešení úpadkové situace,
 • přípravu insolvenčního návrhu,
 • zastoupení v průběhu celého insolvenčního řízení.
Obchodně závazkové vztahy

 • smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, směnné atd.
 • smlouvy spoluvlastnické smlouvy o věcných břemenech
 • smlouvy upravující vztahy mezi manželi a smlouvy o vypořádání majetku mezi manželi
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o převzetí závazku
 • smlouvy nájemní a podnájemní
 • smlouvy o převodech členství v družstvech
 • smlouvy zakládající zajištění závazku zástavní smlouvy, smlouvy o ručení, smlouvy o převodu práva k zajištění závazku.
 • ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak donesených a před advokátem podepsaných, ověření advokátem má rovnocennou platnost jako ověření  notáře či matriky;
 • uplatnění neplatnosti smluv a odstoupení od smluv;
 • mimosoudní a soudní řešení sporů vyplývajících ze smluvních vztahů
 • smlouvy o převodech obchodních podílů
 • smlouvy zprostředkovatelské
 • smlouvy o obchodním zastoupení
 • smlouvy o postoupení pohledávek
Právo obchodních korporací

Naše kancelář má zkušenosti se všemi typy korporátních i komerčních transakcí, a jsme tak schopni pro klienty zabezpečit komplexní právní služby v oblasti obchodních společností, zejména pokud jde o:

 • právo obchodních společností a družstev (likvidace společností),
 • zakládání a změny obchodních společností a družstev ,
 • příprava a posuzování různých typů obchodních smluv a dohod,
 • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení,
 • převody obchodních podílů,
 • obchodní závazkové vztahy,
 • přeměn společností (fúze, rozdělení, změna právní formy a další),
 • převodů majetkových účastí (obchodních podílů, akcií),
 • prodeje podniku či jeho části,
 • privatizace,
 • právních a daňových auditů, daňové optimalizace,
 • pracovněprávních aspektů (přechod zaměstnanců, kolektivní smlouvy),
 • ochrany minoritních akcionářů / společníků.
Občanské právo

 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů,
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek,
 • zástavní práva a věcná břemena,
 • vydržení,
 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv,
 • vrácení daru,
 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání,
 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor,
 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů,
 • sousedské vztahy,
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení,
 • vymáhání pohledávek právní cestou,
 • smlouvy kupní, darovací a směnné,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • smlouvy o dílo a další typy smluv;
Seznam ikonek na stránkách znalectvi.net
Domovská stránka | Právní služby | Znalecké služby | Články a aktualizy | Zákony a judikáty | Kontakt | Hlavní mapa webu
Ořechová 790
379 01 Třeboň
Czech republic

info@znalectvi.net
www.znalectvi.net

mobil: 777 152 675
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky